Redusert foreldrebetaling

(hentet fra: https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/skolefritidsordningen-sfo/redusert-betaling-i-skolefritidsordningen.27306.aspx )

Redusert betaling i skolefritidsordningen

Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling for 1.–2. trinn, og gratis opphold for 5.–7. trinn for barn med spesielle behov. Eksisterende ordning med gratis kjernetid videreføres for 3.–4. trinn. For søknad og mer informasjon, sjekk her: Redusert betaling
Viktig å merke seg er at kostpenger på 299,- ikke er med når man får redusert betaling. Så får man full reduksjon, så er månedsprisen på 299,- kr.

 

Redusert foreldrebetaling for 1.–2. trinn

Det innføres en statlig ordning med redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt og som har barn på 1.–2.trinn. Ordningen innebærer at ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet kapital- og personinntekt i husholdningen. 

For å kunne søke om redusert foreldrebetaling, må husholdningens samlede skattbare inntekt ikke overstige kr 532.950,–.

Redusert foreldrebetaling må søkes om hvert skoleår.

Gratis kjernetid for 3.–4. trinn

Gratis kjernetid videreføres for 3.–4. trinn, og tilsvarer en korttidsplass på inntil 12 timer pr uke. Beløp for en korttidsplass vil da trekkes fra på faktura uavhengig av korttids- eller langtidsplass.

For å kunne søke om gratis kjernetid, må husholdningens samlede skattbare inntekt ikke overstige kr 450.000,–.

Gratis kjernetid må søkes om hvert skoleår.

Gratis SFO-opphold for 5.–7. trinn

Det innføres en statlig ordning om gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.–7. trinn. Dette skal ikke søkes om.

Hvem kan søke redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid?

Har husholdningen en samlet lavere årsinntekt enn henholdsvis kr 450.000,– (gratis kjernetid), eller kr 532.950,– (redusert foreldrebetaling) kan du søke om dette.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Får du støtte fra NAV, kvalifiseringstjenesten eller andre, kan du også søke dersom samlet årsinntekt er lavere enn gjeldende inntektsgrense.

Den mest gunstige ordningen for foresatte vil bli den gjeldende. Studielån er ikke skattepliktig kapital- og personinntekt. Studielån skal derfor ikke tas med i inntektsgrunnlaget.

Når kan jeg søke?

  • Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Det kan søkes for neste skoleår fra mai.
  • For søknader i løpet av skoleåret, vil vedtaket gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Søknad

Søk om redusert betaling for 1.-4. trinn

Hvis du har søkt om feil type redusert betaling vil vi i Grimstad kommune ta oss av dette. Søknad vil bli behandlet ut fra klassetrinnet til ditt/dine barn.

For at søknaden din skal bli behandlet, må du sende inn disse dokumentene:

  • skattemelding (selvangivelse)
  • eventuelt lønnsslipp
  • skattbar trygd (eks. attføring, arbeidsledighetstrygd, arbeidsavklaringspenger)

Dersom inntekten er vesentlig og varig endret i forhold til det som står i skattemeldingen, må det sendes inn dokumentasjon på nåværende inntekt. Søknaden behandles fortløpende, og senest innen 3 uker. Du vil få vedtaket tilsendt digitalt, med varsel på e-post eller SMS.

Svar på søknaden sendes som elektronisk brev.

Trenger du hjelp til søknaden?

Ta kontakt med IFO-leder for å få hjelp med søknad og vedlegg.

Klage

Du kan klage på vedtaket om beløpet på foreldrebetaling. Skriftlig søknad må sendes til kommunalsjef for kultur- og oppvekstsektoren.