Klubbhåndbok for Idrettslaget Imås

Klubbhåndbok(nedlastbar versjon)

 

Klubbhåndbok for Idrettslaget Imås

Oppdatert 01.10.2020

 

 

Klubbinformasjon

 

 

Klubbnavn:                    Imås IL

Stiftet:                           12.10.1932

 

 

Idretter:                         Allidrett, Badminton, Bordtennis, Boksing, Fotball, Håndball, Orientering, Ski, Diskgolf, All-aktivitets gruppe for funksjonshemmede og IFO (Idrettsfritidsordning)

Postadresse:                  Gjærbrøndveien 240, 4886 Grimstad

Internettadresse:            www.imaas.no

 

E‑postadresse:               Bruk kontaktskjema på www.imaas.no

Organisasjonsnummer:   982 531 705

Bankforbindelse:            Sparebanken Sør

Bankkonto:                    2840 30 62482

 

Medlem av:                    Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité

 

Tilknyttet:                      Grimstad Idrettsråd, Aust-Agder Idrettskrets og Norges Idrettsforbund

 

 

Innledning

 

 

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene som angår Imås IL og gjøre det enkelt å finne ut hva som skjer og hvilke regler som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. I tillegg skal den inneholde generell informasjon om idrettslaget Imås og våre tilbud.

Klubbhåndboka er laget av daglig leder i samarbeid med hovedstyret, gruppestyrene, komiteer, trenere og foreldre i klubben. Håndboka skal være et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.
I tillegg skal den være en informasjonskilde for andre med interesse for klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

 

 Klubbens historie

Idrettslaget Imås ble stiftet 12.10.1932, men idrettshistorien i Landvik kommune har sikre spor helt tilbake til 1880-tallet.

Grimstad Adressetidende skriver 28.januar 1883 om et hopprenn på Stalleland i Landvik. Og det ble arrangert flere hopprenn i Øvre Landvik på denne tiden, men noe idrettslag ble ikke stiftet før i 1921.

Da ble Landvik Ski- og Idrottslag stiftet. Stiftelsesmøtet ble holdt på gården Eikelia på Håland etter et skirenn eller skihopping i bakkene der. Mannen som fikk i gang dette idrettslaget var hopperen Bertil Jensen fra Roresanden. Allerede våren 1922 reiste B. J. til USA slik at hans medlemskap i Landvik Ski- og Idrottslag ble nokså kortvarig.

 

Det var skisporten som var dominerende i idrettslaget, og dette var for så vidt naturlig, ettersom medlemmene var fra et område der de fleste ungdommer var avhengig av å gå på ski i forbindelse med sitt daglige arbeid om vinteren og der terrenget mange steder var velegnet til å bygge skibakker etter datidens krav.

Men av lovene for Landvik Ski- og Idrottslag fremgår det at foruten skisport, så skulle laget også drive friidrett.

Det ble avholdt 5-kampkonkurranse med høyde, lengde, 100 meter, kule og diskos. Det ble også arrangert skøyteløp.  Dette på Snøløsvannet.

Også den gang kostet det å drive et idrettslag. Medlemskontingenten var en krone pr år, og for å få dekke utgiftene ble det bl.a avholdt basarer.

Det sto ingen ting om fotball i lovene for Landvik Ski & Idrottslag, men det var noen gutter som spilte fotball i samme område, og disse guttene stiftet IL Tempo.

 

Da Tempo skulle melde seg opp i Norges Fotballforbund ble ikke navnet Tempo godtatt da det var flere klubber som hadde dette navnet.  De fikk forslag om fuglenavn da dette var sterkt i skuddet i denne tiden, spurv, falk og ørn .

Da var det navnet Imås etter høyden Imåsen ved Roresanden slo ned i Nils Jørgen Sørensen. Dette navnet ble enstemmig vedtatt og videre godkjent av forbundet. Et bedre navn kunne vel laget neppe ha fått enn å bli oppkalt etter Imåsen, som bred og mektig ruver over landskapet. Dette var i 1932.

Henrik Ibsen skriver om Imåsen eller Imenes-sadelen i diktet om Therie Wigen, da han kom fra Danmark:

 

“Det var ikke flyktende skyer han så.

Det var fjell med tinder og skar

Men høyt over alle åsene lå

Imenes-sadelen bred og blå.

Da kjente han hvor han var.”

 

Senere samme år, 1932, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Landvik Ski og idrottsforening og fotballaget. Resultatet ble at ski-laget gikk inn i Imås IL. Altså sammen med fotball-laget. Og de første årene var det faktisk skigruppa som gjorde Imås kjent. Det står i bøkene at skigutta dro helt til Lillesand og Berkeland på renn.

Helt fram til krigen var det stor aktivitet i Imås, i alle grupper, men straks tyskerne trengte inn i landet ble det en anspent tid, og det var naturlig nok ingen som hadde tanke for så mye idrett akkurat i denne tiden.  Noen år etter krigen ble det god aktivitet igjen, og det ble gjort en stor dugnadsinnsats både i lysløypa og på Solvang som var det første klubbhuset.

Imås hadde nå etter hvert både bordtennis, friidrett, håndball, fotball, turmarsj og skigruppe. Etter hvert ble det også både badminton, barneidrett og orienteringsgruppe i Imås.

Imås IL har som motto «Idrett for alle», og dette synliggjorde klubben høsten 2000, ved for alvor å starte opp med ukentlige treningskvelder for utøvere med utviklingshemming.

Turmarsjgruppa ble nedlagt i 1996 og friidrettsgruppa i 2001, ellers består alle de andre gruppene, og de aller fleste er stadig voksende grupper. I løpet av de siste årene har vi også fått en egen gruppe for boksing og badminton.

Imås IL har nå, når vi går inn i 2020 ni velfungerende grupper.

Imås IL er et idrettslag for alle, allsidighet og bredde er viktig for oss, men klubben har så absolutt også fått fram enere!

 

Thor Hushovd er et eksempel på det, han var med i både ski og fotball i sin barne- og ungdomstid! Da han mottok Idrettskretsens hederstegn på Idrettsgalla Sør i 2019 benyttet han anledning til å spesielt takke Imås for hva klubben hadde betydd for han i oppveksten.

 

Verdier

Imås IL baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Imås IL tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Imås IL sine verdier:

Godt miljø, en klubb for alle, allsidighet, kvalitet, synlighet

Verdiene skal hjelpe oss til

 • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
 • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
 • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
 • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
 • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

 

 

Visjon

Imås IL sin visjon er bygd på våre verdier beskrevet over her:

Godt miljø, en klubb for alle, allsidighet, kvalitet, synlighet

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen. For at visjonen skal kunne omsettes til handling, kreves det god kommunikasjon og en stor dose frivillighetsinnsats.

Virksomhetsidé

 

Imås skal være en breddeklubb hvor det er plass til alle

Det er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva som er det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt. Den forteller hva vi tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber.

Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver.

 

Hovedmål

 

Hovedmålet til Imås Il er at vi skal være en klubb hvor alle kan delta uansett alder og nivå

Organisasjonskart

 

 

Årsmøtet

 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i Grimstad Adressetidene og på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet bør legges ut på klubbens hjemmeside.

 

Styret

 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom Styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for Styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra Styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller Styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at folk ser hvem de skal kontakte i ulike saker.

Oppdatert liste over navn, funksjonsbeskrivelse og kontaktinfo ligger på www.imaas.no under «om klubben»

 

Styrets arbeid

Styret har mellom 8 og 10 møter i året. Disse avholdes på klubbhuset. Leder innkaller og er ordstyrer. Sekretær fører referat som sendes ut pr mail i etterkant

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

 

Styremøter kan avholdes per e‑post eller per telefon, se lovnorm § 10. Det skal alltid føres referat fra styremøtene.

 

Klubbens lov

 

Imås har en egen lov. Loven er basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.

Les mer
http://imaas.no/p/26193/lov-for-idrettslaget-imas

 

Medlemskap

 

Her benyttes kontaktskjema som ligger på nettsidene.

Dette finner man under «kontakt oss» og «bli medlem»

 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten vedtas hvert år på Årsmøtet

 

Medlemskontingenten betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Klubben kan ha ulike typer kontingenter for barn og voksne. I tillegg kan man som en rabattordning velge familiekontingent. Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e‑postadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i de ulike gruppene. Det kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.

 

Klubbens aktivitetstilbud

Klubben har 8 ulike grupper + Idrettsfritidsordning – se org.kart på side 6

På hjemmesidene våre skal det ligge all informasjon man trenger ang treningstider og treningssted

 

Barne- og ungdomsidrett

 

Klubben ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig!

Imås har opprettet eget Barne- og idrettskontakt

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at

 • aktiviteten skjer på barnas premisser
 • barna har det trygt
 • barna har venner og trives
 • barna opplever mestring
 • barna får påvirke egen aktivitet
 • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Les mer
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

 

 

Funksjonshemmede

Utøvere med funksjonsnedsettelse har en naturlig plass i klubben.

Vi har tilrettelagt idrett både for fotball og håndball, og i tillegg en egen All aktivitetsgruppe for de med litt større funksjonsnedsettelse.

 

Årshjul

Styret har et årshjul bestående av de viktigste oppgavene som gjøres i løpet av kalenderåret. Dette revideres av leder og sekretær årlig

 

Medlemshåndtering

Imås IL benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

KlubbAdmin er gratis for idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.

 

Dugnad og frivillig arbeid

 

Hovedlaget har ingen dugnad

De ulike gruppene har ulik praksis og styrer dette helt selv.

 

Politiattester

 

Imås IL krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn. Prosedyre for politiattest i klubben:
 • Styret har oppnevnt en egen person som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget.
 • Dette temaet er på nesten hver eneste møteagenda i Styret året gjennom
 • De ulike gruppelederne er ansvarlige for sine trenere/oppmenn og andre kontaktpersoner dette gjelder.
 • Når det kommer en ny person som trenger å vise attest får denne Formålsattest fra vår Politiattest-ansvarlig.
 • Denne legges ved søknaden som sendes elektronisk
 • Når godkjent attest er fremvist, hukkes den av på lista hos ansvarlig.
 • Det eneste vi lagrer er at godkjent attest er fremvist og dato for denne fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
 • Imås Il gir IKKE oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

 

Økonomi

 

Det er Styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi.        Det innebærer at Styret har ansvar for at:

 

 • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
 • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 • klubben har en forsvarlig økonomistyring

 

 

Forsikringer

 

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år.

Ulike grupper og Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over 13 år. De ulike gruppene er ansvarlige for å undersøke hva som gjelder i de forbundene de er tilknyttet og beskrive hva som er forsikret gjennom medlemskontingenten.

Klubben har tegnet en underslagsforsikring for de personene som disponerer klubbens konto.

Vi har også forsikring som dekker alt av utstyr og anlegg

 

Anlegg og utstyr

 

Imås benytter seg av flere anlegg og vi eier alle selv.

 

 • PS Anlegg Arena : Full størrelse fotballbane, kunstgress med undervarme og flomlys
 • Sparebank 1 SR bank Løkka: 5’er bane kunstgress
 • Kiwibanen: 9’er fotballbane, kunstgress og flomlys
 • Imåsløkka, Nærmiljø-anlegg med mulighet for flere typer aktivitet og trimapparater
 • Ballbinge SørLøkka
 • Kampsportarena med boksering
 • Stort klubbhus med blant annet 2 kjøkken og storstue
 • Akademirom
 • Naturmurhallen, full størrelse håndballbane. 8 garderober og styrkerom
 • Biljard/spillrom
 • Sofarom med tv, playstation og chromecast 

 

Utmerkelser og æresbevisninger

 

Forslag til utnevnelse av æresmedlemmer og andre utmerkelse kan fremmes til årsmøtet

Pr dags dato har 19 personer blitt utnevnt som æresmedlemmer i klubben

 

 1.     Karl Stalleland
 2.     Tore Tveit
 3.     Arne Larsen
 4.     Helge Terjesen
 5.     Kari Timenes Laugen
 6.     Jan Petter Laugen
 7.     Carl Erik Engh
 8.     Rolf Mikkelsen
 9.     Sigbjørn Lauvrak
 10.   Ove Gerhard Olsen
 11.   Brit Ingebjørg Fossli
 12.   Sissel Flottorp
 13.   Marianne Tønnesen
 14.   Åsulv Hegland
 15.   Jan Gunleivsen
 16.   Reidar Sandkleiv
 17.   Alf Morten Kaupang
  18.   Audhild Ellefsen 
  19.   John Åge Mjåland