SPORTSPLAN FOR IMÅS I.L. FOTBALL

Imås jobber for å bli  godkjent som Kvalitetsklubb. Revidering av sportsplan er en viktig del av dette arbeidet. 
Har du spørsmål eller innspill til dette arbeidet, ta kontakt med Kvalitetsklubb-ansvarlig Odd Magne Havaas på e-post

Nedlastbar versjon klikk her

INNHOLD:

1       FORORD

Imås gir gjennom sin fotballaktivitet et viktig bidrag til fritidstilbudet i områdene Landvik, Frivold og Holvika. Hos oss skal barn og unge finne et miljø som både ivaretar behovet for sosialt fellesskap og sportslig utfordringer. De sportslige retningslinjene som er beskrevet i denne planen skal bygge videre på det arbeidet som allerede er gjort, og skal være et nyttig redskap for arbeidet videre.

2       VÅRE MÅLSETNINGER

Imås ønsker å gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball. Det skal legges til rette for at spillere med talent skal få de beste forutsetninger for å videreutvikle talentet sitt i klubben.

Klubbens A- lag har som mål å etablere seg som en 3 divisjonsklubbImås har som målsetting at det skal rekrutteres 1-2 spillere hvert år gjennom egen junior avd. opp til klubbens A-lag. Vi har videre et ønske om at vi kan utvikle spillere til å bli så gode at de skal kunne ta steget videre opp i seriesystemet.

På damesiden har Imås mål om å etablere eget damelag igjen innen 2014.

Målsettingen for dette laget blir å etablere seg i 3 div, og at det skal rekrutteres spillere fra egen ungdomsavdeling. Imås har også et ønske om å utvikle gode spillere som kan ta steget videre opp i seriesystemet.

Dette skal vi oppnå gjennom å:

 •         Bestrebe oss på at alle som ønsker å spille fotball for Imås skal få et organisert tilbud basert på de rammebetingelser klubben rår over. Det vil si at all aktivitet bygges på grunnlag av en sunn økonomi, dugnadsinnsats og med engasjerte voksne i organisasjonen.
 •         Gi trenere, dommere og ledere tilbud om kurs og opplæring slik at de til enhver tid er best mulig kvalifisert til å gi spillerne instruksjon og veiledning.
 •         Gi alle trenere for lag i årsklasse 6 og 7 år aktivitetslederkurs. Trenere i årsklassene fra og med 8 år bør ha gjennomført og bestått trenerkurs 1. For lønnede trenere i klubben er det et krav å ha gjennomført minimum trener 1-kurs. Dispensasjon kan gis av sportslig utvalg.
 •         Gi trenere på alle alderstrinn en skriftlig kontrakt. Hovedtrenerne skal ha klare ansvarsoppgaver, og det er ikke ønskelig at hovedtrenere i den øverste aldersgruppen skal være foreldre.

 •        Sørge for at fotballen i klubben er ferdighetsorientert. Det betyr at vi på alle nivå skal fokusere på fotballferdigheter og spillerutvikling. Sportsplanen skal ligge til grunn for hva som skal trenes på i de forskjellige års klasser, slik at vi får en rød trå i den sportslige utviklingen. Den enkelte spillers utvikling skal være hovedfokus. De enkelte lags resultater i klasser under 13 år skal i slik sammenheng ha sekundær interesse. For årsklassene 13-16 år skal fortsatt spillerutvikling være fokus, men hver årsklasse skal også ha som målsetting å hevde seg i kretsens divisjonssystem.
 •        Fokusere på NFF’s ferdighetsmerker som mål for spillernes tekniske utvikling.
  Ved blant annet med å arrangere ferdighetsdager.
 •         Utvikle gode spillere som gjennom trivsel og trygghet kan få en varig interesse for fotballsporten. På denne måten vil vi rekruttere ledere, trenere og dommere som også engasjerer seg i fotballen etter at den aktive utøvelsen av spillet er over.
 •         Gi de spillere som har holdninger og ambisjoner et treningstilbud på høyt nivå i tillegg til de vanlige lagstreningene. Dette tilbudet skal være av høyere kvalitet enn lagstreningene og administreres direkte av sportslig utvalg. 
 •         Gi alle spillere uansett nivå og interesse et kamptilbud.
 •           Ha et A-lag der rekrutteringen til laget skal bestrebes for at det rekrutteres fra egen junioravdeling.

 

3       HOLDNINGER

 •           Vi ønsker gjennom de sportslige retningslinjene å skape en holdning som preges av ansvar og respekt for de andre på laget, motspillere og klubben.
 •           Vi ønsker en positiv holdning som preges av ros/oppmuntring. Men rosen må alltid være realistisk og tydelig. Da vil også konstruktiv kritikk bli oppfattet som noe positivt.
 •          Vi ønsker at avtaler blir holdt, at det blir slik vi sier. Vi skal være ryddig og ordentlig i lek og kamp, og ta hensyn til hverandre. Dersom noen av våre ser noe som ikke er riktig skal dette påtales, umiddelbart.
 •           Vi ønsker respekt for dommere og fotballregler. Godta dommerens avgjørelser. Dette gjelder både trenere, spillere og foreldre.
 •          Vi ønsker et miljø preget av kameratskap der vi er i stand til å handle sammen og påvirke hverandre positivt
 •           Banning/ ukvemsord/ kjefting på medspiller/ motspillere/ dommere blir ikke tolerert. Og stygt spill skal slåes ned på.

4       Funksjonsbeskrivelser

4.1        Sportslig utvalg

Sportslig utvalg (SU) er klubbens øverste organ hva angår den sportslige utvikling. De saker sportslig utvalg blir pålagt å utarbeide eller de saker de ønsker fremmet, rapporterer leder i sportslig utvalg som sak til styret. SU har som målsetting å etablere et utvalg av personer som vil få ansvar for hver sine felt. Målsettingen er å få på plass et utvalg bestående av:

Sportslig leder

Sportslig leder ungdoms avd.                                                     .

Sportslig leder ungdoms avd.

Trenerkoordinator

Dommerkoordinator

Keeper ansvarlig

Turneringsansvarlig

Materialforvalter

Spillerutvikler

Sportslig utvalgs ansvarsoppgaver:

 •          Ivareta klubbensinteresser ved å sørge for at alle lag følger de prinsipper for fotballaktivitet som er nevnt i denne plan
 •          Påmelding av lag i serien (kretsen)
 •          Ansvarlig for spillerutviklingstiltak på tvers av aldersgrupper (temaøkter/ekstratreninger)
 •           Gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå sportslige mål

 •           Utviklingsprogram for lagledere og trenere

 •           Spillerutvikling av spillere med holdninger og talent

 •           Ansvar for sportslig tilbud på alle alderstrinn og på alle ferdighetsnivåer

 •           Arrangere temakvelder for trenere og oppmenn

 •           Gjennomføre ferdighetsmerkeprøver

 •           Holdetrenerforum

 •           Godkjenne alle klubbensovergangssaker i junior og senioravdelingene, samt holde styret løpende orientert om disse overgangssakene

 •           Ha ansvaret for klubbensdommere, og rekruttering av nye dommere.

 •           Arbeide for å skaffe klubben dyktige trenere i alle årsklasser

4.2        Sportslig ledere

 

Sportslig leder:
er ansvarlig for at alle oppgaver blir utført i henhold til sportslige mål, retningslinjer og klubbens policy, samt er ansvarlig for klubbens senior avdeling (16 år – old boys ).

Sportslig leder ungdomsavdeling:

 er ansvarlige for klubbens ungdomsavdeling (6-16 år).

Turneringsansvarlig:

er ansvarlig for all koordinering og oppfølging av turneringer som klubben arrangerer, for eksempel den årlige Mini- turneringen. Oppgaver kan være: booke bane, annonsere i avis, kontakte dommerkoordinator for dommere, kontakte foreldreforening for kiosk, osv.

4.3        Spillerutvikler

Arbeidsoppgavene til en spillerutvikler er å ta seg av utviklingen av enkeltspiller i klubben. Dette skal være et tilbud til utvalgte spillere med gode ferdigheter i forhold til de andre i sin årsklasse, et ekstra tilbud om å videreutvikle seg. Det kan være i form av hospitering og ekstra treninger med andre spillere i samme situasjon. Spillerutvikleren tar seg av utviklingen og oppfølgingen av enkeltspilleren både på og utenfor banen. I samarbeid med spiller settes utviklingsmål og treningsprogram utarbeides. Nært og tett samarbeid med hovedtrener er påkrevd.

Imås har også som målsetting å lage noen treningsgrupper for talentfulle spillere i klubben, som ønsker å videreutvikle sitt talent. Dette skal være et tilbud for de spillerne i aldersgruppen 12-16 år som har særlig interesse og ambisjoner for fotball, og skal være et tilbud som kommer i tillegg til de ordinære lagstreningene.

 Tiltaket skal foruten å legge vekt på spillernes ferdighetsmessige utvikling også legge vekt på å skape forståelse for hvilken innsats og hvilke holdninger som er nødvendig for å bli en god fotballspiller. I begynnelsen av sesongen hvert år skal en treningsplan for en slik treningsgruppe fremlegges, og hver enkelt trening skal omhandle et på forhånd klart definert tema.

Tiltaket skal være av høyere kvalitet enn de ordinære lagstreningene.

Spillerutvikler skal hvert år skrive en årsmelding angående talentutviklingen i klubben.

4.4        Trenerkoordinator

Hovedoppgavene til en trenerkoordinator (TK) vil være todelt og vil bestå av både fotballfaglige/administrative, samt fotballfaglige/praktiske oppgaver.

Det viktigste er å ha oversikt over og kunnskap om, er retningslinjer for barne- og ungdomsfotball og spillerutvikling. I tillegg skal TK ha ansvar for helhetstenkning i aldersbestemte klasser. Utgangspunktet for denne helhetstenkningen vil være utarbeidelse og oppfølging av skoleringsplanen som klubben har utarbeidet.

Her er involvering og inkludering helt avgjørende for å få til en kontinuerlig prosess, og derigjennom et eierforhold til produktet.

TK har altså hovedansvar for helhetstenkning innenfor aldersbestemt fotball.

Imås har en målsetting å kunne tilby våre spillere godt skolerte trenere med gode menneskelige egenskaper, som legger til rette for utvikling av gode fotballferdigheter i trygge treningsmiljøer.

 

Viktige oppgaver vil være:

 •        Arrangere trenerforum 2-3 ganger i året.
 •        Skolere de trenerne som allerede finnes i Imås Fotball
 •        Samle trenere for temadager hvor det videreutvikles/oppdateres i et på
  forhåndvalgt tema
 •        Oppfølging av trenere i forhold til klubbens sportsplan, samt tilrettelegging for trenerens hverdag
 •        Samle trenere til temadag hvor det videreutvikles i et på forhånd valgt tema
 •        alle trenere som ønsker det får tilbud om trenere kurs (Trener I, II, III,)
 •        alle nye trenere i yngres avdeling tilbys Aktivitetslederkurs.

Trenerkoordinator skal hvert år skrive en Årsmelding angående treneraktiviteter og utvikling av trenerne i klubben.

Trenerforum arrangeres fordi:

 •                Trenere trenger et sted der de kan dele erfaringer og utvikle det sosiale
  fellesskapet

 •                Trenere trenger et sted der fotballfaglige emner blir tatt opp

 •                Trenerforum er stedet der sportslig utvalg/sportssjef gir nødvendig informasjon

 •                Trenerforum er det stedet hvor trenerne kan ta opp saker av sportslig og

         organisatorisk karakter

 •                Trenere kan diskutere / evaluere klubbens sportsplan, og komme med forslag
  til revidering avsportsplanen

4.5        Dommerkoordinator.

Dommerkoordinator (DK) er tillagt et særlig ansvar for å følge opp dommeraktiviteten i Imås IL. DK skal sammen med styret og resten av fotballgruppen forsøke å rekruttere nye dommere i klubben vår.

DK skal utføre sitt arbeid i henhold til følgende instruks:

 •        DK skal være klubbens kontaktpunkt vedrørende dommerarbeid samt være

dommernes kontakt mot SU og kretsen

 •        DK skal være ledende i arbeidet med å etablere og opprettholde en dommergruppe for alle klubbens aktive eller potensielle dommere / rekrutteringsdommere
 •        Ansvaret for rekruttering av dommere ligger hos klubbens SU. DK skal være Imås IL sin pådriver i dette arbeidet
 •        DK har ansvar for at aktuelle dommerkandidater blir meldt på de nødvendige kurs og at disse får en hensiktsmessig oppfølging
 •        DK er ansvarlig for at dommere får anledning til å delta på treninger eller treningsleir i klubbens eller fotballkretsens regi
 •        DK er ansvarlig for at alle endringer i retningslinjer/spilleregler blir kommunisert og gjennomgått for alle klubbens fotballgrupper
 •        DK skal hvert år skrive en årsmelding angående dommervirksomheten i klubben

4.6        Keeperansvarlig/ Keeperkoordinator.

Alle keepere i alderen 9-19 år tilbys månedlige samlinger i tillegg til de ordinære lagstreningene. Det er sportslig utvalg ved keeperkoordinator som er ansvarlig for tiltaket, og at det er en kvalifiserte trenere som leder treningen.

4.7        Materialforvalter.

Materialforvalter skal forvalte og anskaffe det klubben måtte trenge av utstyr.

For eksempel drakter, baller, kjegler og annet treningsutstyr. Det er også viktig er å passe på at førstehjelpsskrinet er i orden ved sesongstart, og at dette etterfylles gjennom hele sesongen.

Alle lag skal få utlevert nok baller, dvs. at det min skal være en ball pr spiller.

Materialforvalter skal også godkjenne alle innkjøp som gjøres i klubbens regi, dette for å holde en kontroll på om det er i henhold til klubbens policy.

5       Trenerfunksjonen

Trener har krav på all nødvendig informasjon fra sportslig utvalg for å kunne gjøre sin jobb på en best mulig måte.

Treneren skal legge opp treningene etter de sportslige kriteriene som er satt fra sportslig utvalg. Treningene skal legges opp slik at de valgte temaene for den aktuelle aldersgruppen skal følges og inneholde ca 70 % av treningen. De resterende 30 % bør vektlegges på de ferdigheter som spillerne og laget er mest tjent med.

Hovedtreneren har ansvaret for gjennomføring av treningene.
Treningene skal etter beste evne gjennomføres etter det oppsatte treningsopplegget som er gitt, og det på en slik måte at den enkelte spillers ferdigheter blir tatt hensyn til.

Treneren har ansvar for at spillerne får oppvarming til trening og kamp og at de har på seg nødvendig utstyr, drakt, leggskinner og sko.

Treneren er den naturlige kamplederen som sørger for at spillerne får nødvendig informasjon under kamp.

Hvis en trener mener det er spillere som har ferdigheter utover resten av det spillergruppen innehar, skal treneren kontakte sportslig utvalg og spillerutvikler. Disse skal sammen med trener, spiller og foreldre legger til rette for en god utvikling av denne spilleren. Dette gjøres ved å tilby ekstra treninger og legge til rette for hospiteringer opp til et lag som innehar denne spillerens ferdigheter.

Treneren kan søke råd og tips for trening og videreutvikling av seg selv som trener hos sportslig leder/trenerkoordinator.

Alle lag skal i tillegg til å ha egen trener ha sin egen lagleder og foreldrekontakt. Dette for å inkludere foreldrene i en tettere rolle rundt laget, samt avlaste treneren for diverse oppgaver.

Laglederen sørger for at nødvendig utstyr er i orden (baller, vester, kjegler, medisinskrin). Baller skal være ferdig pumpet og vester vasket før trening og kamp.

  VIKTIGE MOMENTER TIL EN TRENER:

 1.    Klubben ønsker at du som trener tar del i de kurs og arrangement klubben tilbyr.
 2.    Møt opp til trening og kamp med godt humør og vær positiv, det smitter over
  til spillere.
 3.    Gi enkle og fine tilbakemeldinger og gi spillerne mer ros enn ris.
 4.    Slå ned på banning og stygt spil, på trening og kamp.
 5.    Ikke vær så opptatt av og finne mange øvelser, men hold deg til det valgte
  temaet og gi tilbakemeldinger på dette.
 6.    La spillerne delta i prosessen vedrørende sportslige mål.
 7.    Inkluder spillerne til å forstå hva som må til for å oppnå våre sportslige mål.
 8.    Skap forståelse for medansvar og forpliktelse, sørg for at miljøet blir godt.
 9.    Kartlegg spillernes individuelle behov, og målsettinger.
 10.  Å vinne er ikke alt, vi tenker langsiktig og utvikling av enkelt spillere.
 11.  Lag regler for oppmøte til avtalt tid, og hva som forventes av oppførsel på trening
  og kamp.
 12.  Lær deg det grunnleggende om behandling av fotballskader.
 13.  Gi spillerne ansvar — begynn i det små.
 14.  Øvinggjør mester, gi alle en reell sjanse
 15.  Følgspillets intensjoner og regler.
 16.  Møtforberedt til trening og kamp.— kom i god tid før avtalt tid.

Evaluering 

Treneren bør og skal evaluere sesongen og holde et avsluttende møte i klubbhuset sammen med foreldre/spillere der man stiller følgende spørsmål:

 •           Har planleggingen ført til en fornuftig aktivitetsplan?
 •           Har aktivitetsnivået vært for høyt/lavt?
 •           Hva med treningens innhold ?
 •           Har ferdighetsutviklingen i gruppa vært tilfredsstillende?
 •           Hva med kampavvikling?
 •           Hva kan gjøres bedre neste sesong?

Referat fra møtet oversendes sportslig ledelse/sportssjef

 

 

Trenerforum.

Trenerforum er et forum for alle trenere i IL Imås alle hovedtrenerne har møteplikt. Hvis forfall kan hjelpetrener eller Lagleder representere treneren og laget.

Trenerforum arrangeres fordi:

 •         Trenere trenger et sted der de kan dele erfaringer å utvikle den fotball faglige,
  og dyrke det sosiale fellesskapet.
 •         Trenere trenger et sted der fotballfaglige emner blir tatt opp.
 •         Trenerforum er stedet der sportslig utvalg/trenerkoordinator gir nødvendig
  informasjon.
 •         Trenerforum bør arrangeres minimum 2 ganger i løpet av året.
 •        Trenerforum er det stedet hvor trenerne kan ta opp saker av sportslig og  organisatorisk karakter.

Sportslig leder er ansvarlig for å avholde trenerforum og rapporterer til sportslig utvalg. Trenerforum kan inneholde et valgt tema, og skal ledes av en fotball faglig person hentet inn av SU.

5.1        Oppmann/foreldrekontakt.

Oppmann er lagets kontaktperson mot styret/sportslig ledelse og mottar nødvendig informasjon.

Han/hun melder inn ønske om treningstider og gir spillerne informasjon om dette. Oppmann har ansvar for å sette opp kjørelister.
Oppmann har ansvar for lagets draktsett og annet materiell som følger laget.

 

Alt utstyr skal være tilqienqeliq for trenere/spillere når treningen skal starte, dvs. baller skal være ferdig pumpet og vester vasket samt medisinskrin skal være i orden. 

Oppmann er ansvarlig for å fylle ut dommerkort under kamper der dette trengs.

Oppmanns ansvarsområde under hjemmekamper:

 •         Påse at banen er i forskriftsmessig stand (oppmerking, nett og garderober)
 •         Sørge for matchball og oppvarmingsballer.
 •         Ta i mot dommer/motstandere og gir nødvendig informasjon.
 •         Sørger for linjemenn der det er nødvendig.
 •         Har oversikt over spillerlisens og treningsavgift., i samråd med daglig leder.
 •                Sjekkegarderobene etter kamp.
 •                Sørge for å betale dommer regningen

Endelig fordeling av oppgaver mellom trener(e) / oppmann avgjøres dem imellom.

5.2        Foreldrevettregler.

 •         Møt fram til kamp og trening. Barna ønsker det.
 •         Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen Ikke bare til din datter eller sønn.
 •         Oppmuntre i både medgang og motgang. Ikke gisurkritikk.
 •         Respekter lagleders bruk av spillere, ikke forsøk å påvirke hans/hennes  

       avgjørelser.

 •         Se på dommeren om en veileder. Ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
 •         Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap.
 •         Stimuler å oppmuntre ditt barn til å delta, ikke press det.
 •         Spør om kampen var morsom og spennende, ikke bare om resultatet.
 •         Sørg for fornuftig og riktig utstyr, ikke overdriv.
 •         Vis respekt for det arbeidet klubben gjør. Dentrengerdin hjelp.
 •         Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball, ikke du.
 •         Husk at det viktigste av alt, er at ditt barn trives og har det gøy sammen med  

       venner.

6       Trening for de ulike aldersgrupper

6.1        Begrepsavklaring Topping og Differensiering.

“Topping”:

“Topping” er et begrep som lett vil kunne misbrukes. For at misforståelser skal unngås, gis derfor følgende definisjon for begrepet “topping”:

“Når det innenfor samme treningsgruppe og miljø av og til skjer sammensetning der de med høyest ferdighetsnivå får spille sammen, er det ikke “topping”, men dersom de beste spillerne fra ulike treningsgrupper og miljø settes sammen til et lag, så kaller vi dette for “topping”.

 

Eksempel 1: Dersom man i barnefotball (< 12 år) opererer med flere lag og tar de beste spillerne fra hvert av lagene og setter de sammen til ett lag, vil det være toppinq hvis det qår utover aktiviteten til det faste laqet.

Eksempel 2: Dersom man i barnefotball lar de beste spillerne på et lag trene sammen på enkelte økter, er det differensiering.

Leqq merke til at det går et skille ved overgangen fra 12 til 13 årsklassen, ved at man i 13 årsklassen innfører divisjonsspill. Som en følge av dette defineres spillere etter ferdighetsnivå hvor lagene blir påmeldt etter lagets kvaliteter til de forskjellige divisjoner. 

Det vil være en fordel at ikke minst foreldrene er klar over disse faktiske forhold. Hvis det er skapt trygghet og trivsel i gruppa, vil de fleste akseptere at spillerne står på ulike utviklingstrinn ferdighetsmessig

Differensiering:

Differensiering betyr å:

 •         Legge forholdene til rette for enkeltspilleren i forhold til ambisjoner/interesse/satsing (antall treninger, treningsinnhold, krav til kvalitet). På enkelte treninger la de på samme nivå utføre øvelser sammen. Med andre ord et opplegg skreddersydd for den enkelte spillers ferdigheter, ønsker og behov.

6.2        Aldersgruppe 6-7 år.

Denne aldersgruppen kjennetegnes ved at den har et stort aktivitetsrang og kort konsentrasjonstid, dårlig til å ta imot instruksjon og er følsom for kritikk.

Trenere og lagledere bør vektlegge at det gis mye ros til spilleren. Sette grenser for hva som blir akseptert og lære dem å lytte og følge med når treneren snakker, samt møte opp på trening/kamp til avtalt tid.
Oppfordre foreldre til å være med på kamper og treninger.

Det skal være maks 2 spillere pr ball, men det er ønskelig at hver spiller har egen ball.

6.2.1        Aktivitetsnivå/ Lagsammensetting.

Lagsammensetting:

 

 •         Hovedmålsettingen er å få flest mulig lag og færrest mulig innbyttere slik at alle får spille mest mulig.
 •         Ved sammensetning av lag skal det legges vekt på geografisk fordeling.
 •         Topping av lag skal ikke forekomme. 
 •         Alle lag skal minimum ha 1 x Trener, 1 x oppmann/lagledere og 1 x men helst 2 x foreldrekontakter. Disse skal rekrutteres blant foreldre og deres bekjente.
 •        (5er fotball): Alle skal i utgangspunktet spille like mye. Alle skal over tid starte kamper/starte omganger.

Aktivitetsnivå:

 

Aldersgruppen bør ha 1 trening pr. uke, og kan delta på 2- 6 lokale turneringer pr. år.

6.2.2    Treningsmål for gruppen.

I denne aldersklassen skal følgende vektlegges:

 

 •         Lystbetontlek med ball.
 •         Øvelser som setter balansen/ koordinasjon på prøve.
 •         Lære å ta mot instruksjon.
 •         Korte intervaller påøvelsene.
 •         mange ballberøringer som lærer dem å behandle, transportere og sparke ballen. 
 •         Enkle øvelser som ivaretar tekniske detaljer.
 •         rotasjon på laget – alle må stå i mål.
 •         Spill og leks former rettet mot avslutninger på store mål.
 •         Lær dem og sparke/treffe ballen.

Hovedelementet er å bli venn med ballen, dvs. kunne transportere og sparke ballen.


For tips til å planlegge og organisere treningen henvises det til øvelsebanken på klubbens hjemmeside. For instruksjon i basic ferdighetene henvises det til punk10.1 i sportsplanen eller øvelsebanken på klubbens hjemmeside.

.

6.3        Aldersgruppe 8-9 år.

Denne aldersgruppen kjennetegnes ved at den har et stort aktivitetsrang og kort konsentrasjonstid, dårlig til å ta imot instruksjon og er følsom for kritikk.

Trenere og lagledere bør vektlegge at det gis mye ros til spilleren. Sette grenser for hva som blir akseptert og lære dem å lytte og følge med når treneren snakker, samt møte opp på trening/kamp til avtalt tid.
Oppfordre foreldre til å være med på kamper og treninger.

Det skal være maks 2 spillere pr ball, men det er ønskelig at hver spiller har egen ball.

6.3.1    Aktivitetsnivå/ Lagsammensetting.

 

Lagsammensetting:

 •         Hovedmålsettingen er å få flest mulig lag og færrest mulig innbyttere slik at alle får spille mest mulig.
 •         Ved sammensetning av lag skal det legges vekt på geografisk fordeling.
 •         Topping av lag skal ikke forekomme. 
 •         Alle lag skal minimum ha 1 x Trener, 1 x oppmann/lagledere og 1 x men helst 2 x foreldrekontakter. Klubben skaffer hovedtrener, resterende funksjoner må skaffes via foreldre og deres bekjente.
 •         (5er fotball): Alle skal i utgangspunktet spille like mye. Alle skal over tid starte kamper/starte omganger.

Aktivitetsnivå:

 

Aldersgruppen bør ha 1-2 treninger + 1 kamp pr. uke og 3- 6 lokale turneringer pr. år.

 

6.3.2    Treningsmål for gruppen.

I denne aldersklassen skal det vektlegges på de samme elementene som for aldersgruppen 6-7 år. Men det skal i tillegg begynne opplæring av de grunnleggende

Basic ferdighetene.

 

 •         Lyst betont lek med ball.
 •         Øvelser som setter balansen/ koordinasjon på prøve.
 •         Lære å ta mot instruksjon.
 •         Corteintervaller på øvelsene.
 •         Mange ballberøringer som lærer dem å behandle, transportere og sparke ballen. 
 •         Enkle øvelser som ivaretar tekniske detaljer.
 •         rotasjon på laget – alle må stå i mål.
 •         Spill og leks former rettet mot avslutninger på store mål.
 •         Lær dem og sparke/treffe ballen.
 •         Begynne med opplæring av Basic ferdighetene
 •         Spillemed / spille mot
 •         Føre ball / treffe med ball
 •         Store mål (7’er mål)

Hovedelementet er og videre å utvikle det å bli venn med ballen, dvs. kunne transportere, sparke ballen og lære å spille sammen.

For tips til å planlegge å organisere treningen henvises det til øvelsebanken på klubbens hjemmeside. For instruksjon i basic ferdighetene henvises det til punk10.1 i sportsplanen eller øvelsebanken på klubbens hjemmeside.

6.4        Aldersgruppe 10-12 år.

For de eldste på dette alderstrinnet vil det nå være mulig og dele inn lagene og spilletid etter ferdigheter spillerne innehar. For de yngste på dette alderstrinnet skal det i utgangspunktet være to likeverdige lag.

Det kan være et førstelag, og eventuelt flere lag slik at alle får et kamptilbud. Det er viktig at andrelaget og eventuelt tredjelag får et sportslig tilbud tilpasset ambisjonsnivået. Dersom det er spillere nok til å ha to selvstendige lag, må de beste på 2. laget må ha muligheten til å nå 1. laget hvis det er ønskelig.

Dersom spillere viser ferdigheter som innebærer at spilleren vil ha nytte av trening med eldre utøvere, kan hospitering være aktuelt.

Det skal være maks 2 spillere pr ball, men det er ønskelig at hver spiller har egen ball.

6.4.1    Aktivitetsnivå/ Lagsammensetting.

Lagsammensetting:

 

 •         Også på dette aldersnivået har vi en hovedmålsetting at flest mulig får spille mest mulig. Ingen lag bør ha mer enn 3-4 innbyttere
 •         Ved sammensetning av lag skal det fortsatt legges vekt på geografisk fordeling, hvis mulig
 •         På det eldste alderstrinnet er det anledning for å danne et eget satsningslag.(1 lag). Sammensetningen av dette laget er det trenerne for denne aldersgruppen som skal nominere, men det skal godkjennes og klareres av sportsligutvalg
 •         Hvis nivået på laget er så høyt at laget bør meldes på i en årsklasse over det normale, skal dette tas opp med sportsligutvalg for godkjenning. Forutsetningen må da være at det er tilstrekkelig mange nok spillere som har 

bedre ferdigheter og fotballforståelse enn hva som er normalt for alderen

 •         Det skal være muligheter for spillere på 2.laget og hospitere eller flyttes opp til 1.laget, hvis utviklingen og ønske til å satse er tilstede
 •         Alle lag skal minimum ha 1 x Trener, 1 x oppmann/lagledere og 1 x men helst 2 x foreldrekontakter. Klubben skaffer hovedtrener, resterende funksjoner må skaffes via foreldre og deres bekjente
 •        (7er fotball): Alle skal i utgangspunktet spille like mye. Alle skal over tid starte kamper/starte omganger.

 

 

Aktivitetsnivå:

 

1.laget (satsningslaget) bør ha 2-4 treninger pr. uke + kamp, og delta på 3- 4 turneringer pr. år.

 

Et evt. lag nr. 2 kan ha 2 treninger pr. uke + kamp.
(tilpasset etter ønske og behov).

 

Der det er 1. og 2 lag skal disse trene samme tid og sted.

 

 

Trenere og lagledere må oppmuntre spillerne til egentrening utenom treningstidene.

6.4.2    Treningsmål for gruppen.

I denne aldersgruppen skal temaer vektlegges og prioriteres:

 •         Føring, vending, dribling, skudd
 •         Mottak/føring
 •         Mottak / pasning
 •         Mottak / skudd
 •         Pasningsteknikker (inside, utside ,vristspark)
 •         Skudd
 •         Heading

Det skal også legges opp til rotasjon, alle spiller på mange plasser / unngå topping av lag.

Vi skal vektlegge mye av øvelser og spill på pasning og mottak, og tilbakemeldingen til spillerne skal konsentreres på disse temaene.

Taktisk grunnlag for pasningsspill og ballmottak.

 

Taktiske valg for ballfører:

 

 •         Pasningsalternativer
 •         Pasningsvinkler
 •         Enkle pasninger / lette å motta

Taktiske valg for mottaker:

 

 •         Spille avstand
 •         Ut av pasningsskyggen
 •         Inviter til pasning
 •         Bruk av støtte

Hoved temaet er mottak og pasning.

For tips til å planlegge og organisere treningen henvises det til øvelsebanken på klubbens hjemmeside.
For instruksjon i basic ferdighetene henvises det til punk10.1 i sportsplanen eller øvelsebanken på klubbens hjemmeside.

6.5        Aldersgruppe 13-14 år.

På dette alderstrinnet vil det være mulig og dele inn lagene slik at vi får 1 og 2 lag.

Lagene deles inn slik at spillene på hvert lag innehar de samme kvalitetene og ambisjonene, og spillerne skal få nok spilletid til å videreutvikle seg.
Det skal være et førstelag, og eventuelt flere lag slik at alle får et kamptilbud. 

Det er viktig at andrelaget og eventuelt tredjelag får et sportslig tilbud tilpasset ambisjonsnivået. 

Dersom spillere viser ferdigheter som innebærer at spilleren vil ha nytte av trening med eldre utøvere, kan hospitering være aktuelt.

Det skal være maks 2 spillere pr ball, men det er ønskelig at hver spiller har egen ball.

6.5.1    Aktivitetsnivå/ Lagsammensetting.

Lagsammensetting:

 

 •         Alle spillerne skal få et kamptilbud. Dersom dette ikke kan oppnås i egen klubb, bør det søkes samarbeid med naboklubber.
 •         Det skal være et førstelag, et andrelag og eventuelt flere lag slik at alle får et kamptilbud. Det er viktig at andrelaget og eventuelt tredjelag får et sportslig tilbud tilpasset ambisjonsnivået.
 •         Det er hovedtrener for de ulike årsklasser som bestemmer hvilke lag de enkelte spillerne skal spille på i samsvar med den enkelte spillers ambisjoner og ferdigheter.
 •         Det skal være muligheter for spillere på 2.laget og hospitere eller flyttes opp til 1.laget, hvis utviklingen og ønske til å satse er tilstede.
 •         Hvis nivået på laget er så høyt at laget bør meldes på i en årsklasse over det normale, skal dette tas opp med sportsligutvalg for godkjenning.Forutsetningen må da være at det er tilstrekkelig mange nok spillere som har bedre ferdigheter og fotballforståelse enn hva som er normalt for alderen.
 •         Alle lag skal minimum ha 1 x Trener, 1 x oppmann/lagledere og 1 x men helst 2 x foreldrekontakter. Klubben skaffer hovedtrener, resterende funksjoner må skaffes via foreldre og deres bekjente.
 •        (9er eller 11er fotball):

For breddelag:

Alle skal i utgangspunktet spille like mye. Alle skal over tid starte kamper/starte omganger. Dersom spiller har dårlig treningsoppmøte kan regelen om lik spilletid fravikes.

For satsingslag:

Alle spillere i en kamptropp skal spille minst èn omgang. Alle skal over tid starte kamper/omganger. Dersom spiller har dårlig treningsoppmøte kan regelen om minimum spilletid på en omgang fravikes.

Aktivitetsnivå:

 

1.laget (satsningslaget) bør ha 3-4 treninger pr. uke + kamp, og delta på 3- 4 turneringer pr. år.

 

Et evt. lag nr. 2 kan ha 2 treninger pr. uke + kamp.
(tilpasset etter ønske og behov).

Der det er 1. og 2 lag skal disse trene samme tid og sted.

 

Trenere og lagledere må oppmuntre spillerne til egentrening utenom treningstidene.

6.5.2    Treningsmål for gruppen.

Følgende mål skal legges til grunn for opplæringen:

 •         Bygge opp angrep
 •         Avslutte angrep
 •         Forstyrre motstanderensangrep
 •         Anklet forsvarsarbeid.

Disse målene fører til følgende sentrale temaer:

 •         Føring, finting, dribling
 •         Retningsbestemt mottak
 •         Mottak / vending 
 •         Mottak / vending / pasning
 •         Godt pasningsspill
 •         To-mot-en situasjoner
 •         Angrepsavslutning
 •         Innlegg / bevegelse foran mål / avslutning
 •         Alene med målmann / avslutning
 •         Forsvarsspill

o   press / sikring / markering

o   takling

Hoved temaet er å videreutvikle pasning og mottaks kvalitet.

For tips til å planlegge og organisere treningen henvises det til øvelsebanken på klubbens hjemmeside. For instruksjon i basic ferdighetene henvises det til punk10.1 i sportsplanen eller øvelsebanken på klubbens hjemmeside.

6.6        Aldersgruppe 14-16 år.

På dette alderstrinnet vil det være mulig og dele inn lagene slik at vi får 1 og 2 lag.

Lagene deles inn slik at spillene på hvert lag innehar de samme kvalitetene og ambisjonene og spillerne skal få nok spilletid til å videreutvikle seg.
Det skal være et førstelag, og eventuelt flere lag slik at alle får et kamptilbud. Det er viktig at andrelaget og eventuelt tredjelag får et sportslig tilbud tilpasset ambisjonsnivået. 

Dersom spillere viser ferdigheter som innebærer at spilleren vil ha nytte av trening med eldre utøvere, kan hospitering være aktuelt.

Hospitering kan være Juniorlaget eller Klubbens A-lag og reservelag.

Det skal være maks 2 spillere pr ball, men det er ønskelig at hver spiller har egen ball.

6.6.1    Aktivitetsnivå/ Lagsammensetting.

Lagsammensetting:

 

 •         Alle spillerne skal få et kamptilbud. Dersom dette ikke kan oppnås i egen klubb, bør det søkes samarbeid med naboklubber.
 •         Det skal være et førstelag, et andrelag og eventuelt flere lag slik at alle får et kamptilbud. Det er viktig at andrelaget og eventuelt tredjelag får et sportslig tilbud tilpasset ambisjonsnivået.
 •         Det er hovedtrener for de ulike årsklasser som bestemmer hvilke lag de enkelte spillerne skal spille på i samsvar med den enkelte spillers ambisjoner og ferdigheter.
 •         Det skal være muligheter for spillere på 2.laget og hospitere eller flyttes opp til 1.laget, hvis utviklingen og ønske til å satse er tilstede.
 •         Hvis nivået på laget er så høyt at laget bør meldes på i en årsklasse over det normale, skal dette tas opp med sportsligutvalg for godkjenning.Forutsetningen må da være at det er tilstrekkelig mange nok spillere som har bedre ferdigheter og fotballforståelse enn hva som er normalt for alderen.
 •         Alle lag skal minimum ha 1 x Trener, 1 x oppmann/lagledere og 1 x men helst 2 x foreldrekontakter. Klubben skaffer hovedtrener, resterende funksjoner må skaffes via foreldre og deres bekjente.
 •        (11er fotball): Alle spillere i en kamptropp skal spille minst èn omgang. Alle skal over tid starte kamper/omganger. Dersom spiller har dårlig treningsoppmøte kan regelen om minimum spilletid på en omgang fravikes.

Aktivitetsnivå:

 

1.laget (satsningslaget) bør ha 3-5 treninger pr. uke + kamp, og delta på 3- 4 turneringer pr. år.

 

Et evt. lag nr. 2 kan ha 2 treninger pr. uke + kamp.
(tilpasset etter ønske og behov).

 

Der det er 1. og 2 lag skal disse trene samme tid og sted.

 

Trenere og lagledere må oppmuntre spillerne til egentrening utenom treningstidene.

6.6.2    Treningsmål for gruppen.

På dette alderstrinnet er det viktig å trene mer i kampsituasjoner enn tidligere, slik at spillerne ser helheten i det som gjøres. Det betyr at en oftere spiller større grupper mot hverandre. Spillerne må gjenkjenne situasjonene og problemene som oppstår i kamp.

Konkret vil målet for denne aldersgruppen, inneholde bevisstgjøring av momenter og rettledning innenfor følgende områder:

 •         Oppbygging av angrep
 •         Skapemuligheterfor avslutninger
 •         Avslutninger
 •         Forsvarsspill

Dette vil igjen lede oss inn på at stilles større krav til kvalitet i utførelsen av temaer/ferdigheter som:

 •         Pasningskvalitet på korte og lange pasninger
 •         Mottakoggjenlegging
 •         Retningsbestemt mottak
 •         Dribling
 •         Mottak / vending
 •         Pasning / skudd
 •         Veggspill
 •         Overlapping
 •         Innlegg / bevegelse foran mål
 •         Skudd
 •         Headinger

Oppbygging av angrep

Helt sentralt for oppbygging av angrep er en god samhandling mellom spillerne i forsvars-, midtbanesonen og frontspillerne (spissene) i angrepssonen.

Viktige momenter for å skape god samhandling er:

 •         Initiativ/bevegelse av spillere
 •         Samsvar (“timing”) mellom bevegelsen i midtbane-/angrepssonen
 •         Mottak og vending
 •         Støtte fra spillere i forsvars- /midtbanesonen

Skape muligheter for avslutninger

For å skape målsjanser er det nødvendig å bryte gjennom motstanderens forsvar. Gjennombrudds prinsippet står derfor helt sentralt i denne sammenhengen. Andre sentrale prinsipper er bredde og dybde skapt gjennom bevegelse og krydret med improvisasjon.

Ovennevnte prinsipper konkretiseres gjennom viktige momenter innenfor temaene:

Gjennombrudd på sidene:

 •         Pasning mellom sideback og midtstopper. 
 •         Overlapping
 •         Crosspasning

Gjennombrudd på sidene;

 •         Tradisjonelt veggspill
 •         Pasning gjennom et ledd midtbane/angrep
 •         Dobbelt pasning

 (opp-tilbake-gjennom).

Avslutninger

For at vi skal skape gode avsluttere og score mange mål, må det terpes og øves mye på dette. Slik at når spilleren kommer til denne situasjonen vil dette være en kjent situasjon som spilleren ikke stresser med. Legge forholdene tilrette for at det trenes mye på forskjellige avslutninger, dette være med eller uten press fra motspiller (forsvarer). Men bruk alltid keeper når dere trenere avslutninger.

Forsvarsspill

Godt forsvarsspill bygger i hovedvekt på prinsippene:

 

 •         Snappe ballen tidlig tilbake etter brudd.
 •         Dybde
 •         Opphold
 •         Konsentrasjon
 •         Balanse
 •         Nekte rom
 •         Takle

Så i spill og øvelser oppfordres spillerne til å være aggressive i forsvarsarbeidet for å prøve å bryte ballbanen hvis mulig. Ellers så skal det arbeides med 1, 2 og 3 forsvarer rollene. 

Hoved temaet er å videreutvikle pasning og mottaks kvalitet å jobbe med helheten av angrepsfotball og lære seg enkle regler ved forsvarsarbeid.

For tips til å planlegge og organisere treningen henvises det til øvelsebanken på klubbens hjemmeside. For instruksjon i basic ferdighetene henvises det til punk10.1 i sportsplanen eller øvelsebanken på klubbens hjemmeside.

6.7        Aldersgruppe 17-19 år.

På dette alderstrinnet vil det være mulig og dele inn lagene slik at vi får 1 og 2 lag.

Lagene deles inn slik at spillene på hvert lag innehar de samme kvalitetene og ambisjonene, og spillerne skal få nok spilletid til å videreutvikle seg.
Det skal være et førstelag, og eventuelt flere lag slik at alle får et kamptilbud. Det er viktig at andrelaget og eventuelt tredjelag får et sportslig tilbud tilpasset ambisjonsnivået. På dette alderstrinnet er det mange spillere som har store ambisjoner. Disse går i retning av å komme fortest mulig på A-laget og spille på et enda høyere nivå.

Dersom spillere viser ferdigheter som innebærer at spilleren vil ha nytte av trening med eldre utøvere, kan hospitering være aktuelt.

Hospitering vil være Klubbens A-lag og reservelag.

Det skal være maks 2 spillere pr ball, men det er ønskelig at hver spiller har egen ball.

6.7.1    Aktivitetsnivå/ Lagsammensetting.

Lag sammensetning:

 

 •         Alle spillerne skal få et kamptilbud. Dersom dette ikke kan oppnås i egen klubb, bør det søkes samarbeid med naboklubber.
 •         Det skal være et førstelag, et andrelag og eventuelt flere lag slik at alle får et kamptilbud. Det er viktig at andrelaget og eventuelt tredjelag får et sportslig tilbud tilpasset ambisjonsnivået.
 •         Det er hovedtrener for de ulike årsklasser som bestemmer hvilke lag de enkelte spillerne skal spille på i samsvar med den enkelte spillers ambisjoner og ferdigheter.
 •         Det skal være muligheter for spillere på 2.laget og hospitere eller flyttes opp til 1.laget, hvis utviklingen og ønske til å satse er tilstede.
 •         Hvis nivået på laget er så høyt at laget bør meldes på i en årsklasse over det normale, skal dette tas opp med sportslig utvalg for godkjenning.Forutsetningen må da være at det er tilstrekkelig mange nok spillere som har bedre ferdigheter og fotballforståelse enn hva som er normalt for alderen.
 •         Alle lag skal minimum ha 1 x Trener, 1 x oppmann/lagledere og 1 x men helst 2 x foreldrekontakter. Klubben skaffer hovedtrener, resterende funksjoner må skaffes via foreldre og deres bekjente.
 •         (11er fotball): Alle spillere i en kamptropp skal spille minst èn omgang. Alle skal over tid starte kamper/omganger. Dersom spiller har dårlig treningsoppmøte kan regelen om minimum spilletid på en omgang fravikes.

 

 

 

Aktivitetsnivå:

 

1.laget (satsningslaget) bør ha 3-5 treninger pr. uke + kamp, og delta på 3- 4 turneringer pr. år.

 

Et evt. lag nr. 2 kan ha 2 treninger pr. uke + kamp.
(tilpasset etter ønske og behov).

Der det er 1. og 2 lag skal disse trene samme tid og sted.

Trenere og lagledere må oppmuntre spillerne til egentrening utenom treningstidene.

 

 

6.7.2    Treningsmål for gruppen.

På dette alderstrinnet er det viktig å trene på kampsituasjoner, slik at spillerne ser helheten i det som gjøres. Spillerne må gjenkjenne situasjonene og problemene som oppstår i kamp. Her skal vi bygge og videreutvikle det som ble startet på i aldersklassen 14-16 år.

Vi forsetter og jobbe med målene:

 •         Oppbygging av angrep
 •         Skape muligheter for avslutninger
 •         Avslutninger
 •         Forsvarsspill

Vi ønsker å få mest mulig av dette inn i spill, slik at vi ser en helhet av alle spillets faser på treningsfeltet. Men det må jobbes videre med temaene.

Dette vil føre til at det stilles store krav til kvalitet i utførelsen av temaer/ferdigheter som:

 •         Pasningskvalitet på korte og lange pasninger
 •         Mottak og gjenlegging
 •         Retningsbestemt mottak
 •         Dribling
 •         Mottak / vending
 •         Pasning / skudd
 •         Veggspill
 •         Overlapping
 •         Innlegg / bevegelse foran mål
 •         Skudd
 •         Headinger

Oppbygging av angrep

Helt sentralt for oppbygging av angrep er en god samhandling mellom spillerne i forsvars-, midtbanesonen og frontspillerne (spissene) i angrepssonen.

Viktige momenter for å skape god samhandling er :

 •         Initiativ/bevegelse av spillere
 •         Samsvar (“timing”) mellom bevegelsen i midtbane-/angrepssonen
 •         Mottak og vending
 •         Mottak og gjenlegging
 •         Støtte fra spillere i forsvars- /midtbanesonen

Måten å bygge opp angrep på kan grovt deles i tre:

 

1)      Spille lang pasning på frontspiller høyt oppe på banen i angrepssonen.

2)      Spille på møtende spiller i midtbanesonen.

3)      spille seg ut av forsvarssonen ved korte pasninger og/eller føring gjennom

       midtbanesonen.

Skape muligheter for avslutninger

For å skape målsjanser er det nødvendig å bryte gjennom motstanderens forsvar. Gjennombruddsprinsippet står derfor helt sentralt i denne sammenhengen. Andre sentrale prinsipper er bredde og dybde skapt gjennom bevegelse og krydret med improvisasjon.

Ovennevnte prinsipper konkretiseres gjennom viktige momenter innenfor temaene:

Gjennombrudd på sidene:

 •         Pasning mellom sideback og midtstopper. 
 •         Overlapping
 •         Crosspasning

Gjennombrudd på sidene;

 •         Tradisjonelt veggspill
 •         Pasning gjennom et ledd midtbane/angrep
 •         Dobbelt pasning

 (opp-tilbake-gjennom).

Skape målsjanser

Andre nødvendige retningslinjer for å skape målsjanser, som er delvis vevd inn i de overnevnte:

 •        Vi beveger oss uten ball for å skape 2-mot-1 situasjoner, eller for å dra motstander vekk og dermed skape rom for gjennombrudd.
 •        Ballfører utfordrer motstander for å utnytte 2-mot-I situasjonen
 •        Vi utnytter medspillers bevegelse til selv å bryte gjennom ved dribling og/eller skudd
 •         God pasningskvalitet

o   ut av pasningsskygge

o   kvalitet i sparket/ heddingen

Avslutninger

For at vi skal skape gode avsluttere og score mange mål, må det terpes og øves mye på dette.

En god avslutning av et angrep bygger i hovedsak på prinsippene bevegelse og dybde.

 

 •         Bevegelse foran mål
 •         Nærmeste stolpe
 •         Bakerste stolpe
 •         Returrom
 •         Improvisert samhandling i bevegelsene som:

– “hoppe over ballen”.

– “å dra motstander vekk”.

 – “ball overtakelse”

 •        Aggressivitet, vinne dueller ved åsøke mot ballen i mål-området, komme mot innlegget.
 •        Presisjon i skuddet (sparket/headingen).
 •        Individuell improvisasjon som f.eks.:

– drible ved hjelp av finte (skuddfinte).

– drible ved hjelp av temposkifte.

– drible ved hjelp av vending.

Forsvarsspill

Godt forsvarsspill bygger i hovedvekt på prinsippene:

 

 •         Snappe ballen tidlig tilbake etter brudd.
 •         Dybde
 •         Opphold
 •         Konsentrasjon
 •         Balanse
 •         Nekte rom
 •         Takle

Ovennevnte prinsipper konkretiseres gjennom følgende temaer:

 •         Kommepå forsvarssiden
 •         Press på ballfører av 1. forsvarer
 •         Sikring av 2. forsvarer
 •         Markering av 3. forsvarer (de andre)
 •         Sideforskyvning
 •         Ansvar for spiller front
 •         Blindsideansvar
 •         Kommunikasjon
 •         Kvalitet i pressteknikken
 •         Kvalitet i taklingsteknikken
 •         Aggressivitet i klarering, vinne dueller i målfeltet

Så i spill og øvelser oppfordres spillerne til å være aggressive i forsvarsarbeidet for å prøve å bryte ballbanen hvis mulig. Ellers så skal det arbeides med 1, 2 og 3 forsvarer rollene. 

Hoved temaet er at spillerne skal utvikle spilleforståelsen og kvalitetene for spillet, de skal også videre utvikle pasning og mottaks kvalitet.
De skal også ha en god forståelse på hvordan 1.-2.og 3. forvarer fungerer.

Spillerne skal også være gode i oppbygging av angrepsspillet og komme til mange avslutninger.

 

 

For tips til å planlegge og organisere treningen henvises det til øvelsebanken på klubbens hjemmeside. For instruksjon i basic ferdighetene henvises det til punk10.1 i sportsplanen eller øvelsebanken på klubbens hjemmeside.

 

 

7       Hospitering av spillere

Hensikten med hospitering er å gi spillere med gode ferdigheter i forhold til de andre i sin årsklasse, et tilbud om å videreutvikle seg på et tilpasset nivå. Det betyr å kunne trene sammen med, men også spille kamper for eldre lag. Det er viktig å huske at det er spillerens utvikling som skal ivaretas, både på kort og lang sikt.

Det er viktig å finne en tilpasset arena i forhold til de ferdigheter og det som den enkelte spiller mestrer. Dette for å oppnå størst mulig utvikling for den enkelte spiller.

Prinsipper for hospitering:

 •        Hospitering skal være et tilbud for spillere i alle aldersklasser fra og med 10 år og eldre.
 •        Hospitering skal være et supplement til treningene/kampene på eget lag, og ikke være varig, men begrenset i tid. Maksimal tid for hospitering som det kan avtales for, er innenfor en og samme sesong. Hospiteringen skal hele tiden evalueres med hensyn på spillerens ferdighet i gruppa og vurdere om ordningen fungerer godt sosialt. Dersom spilleren ikke er i flytsonen eller ikke befinner seg i den øvre halvdel av ferdighetsnivå må det vurderes og om hospiteringen skal ha en pause eller om den skal avsluttes. Dersom spilleren ikke fungerer sosialt sammen med de eldre guttene eller jentene, eller på sitt eget lag som følge av hospiteringen må også tiltak vurderes, eventuelt om hospiteringen avsluttes. Etter vårsesong og etter sesongslutt skal hospitering evalueres av alle berørte parter (spiller/foreldre/trenere), om den skal videre føres fornyes eller om den skal avsluttes.
 •        Begge lags trenere må avstemme treningstider og kampdatoer, men hovedregelen er at hospitantene skal trene med og spille kamper for eget lag. Hospitering er å forstå som et tillegg til egne lags treninger og kamper og skal ikke være til erstatning for eget lags treninger. Eventuelle problemstillinger avklares trenerne i mellom, eventuelt legges fram for Sportslig utvalg ved behov.
 •        Det er spillerens utvikling (sportslig og sosialt) som skal ivaretas, både på kort og lang sikt.
 •        Ved vurderingen av hvem som skal få tilbud om hospitering, legges det avgjørende vekt på spillernes ferdigheter og holdninger og de sosiale konsekvenser hospitering kan medføre for den enkelte. Dette skal også vektlegges i den halvårlige evaluering som gjennomføres.

 

Regler for hospitering:

 

 •        Trener på eget lag/alternativt trener på eldre lag innstiller hvem som skal få tilbud om hospitering. Trenerne i fellesskap, sammen med spillerutvikler /sportslig utvalg, tar den endelige avgjørelsen i hver enkelt sak.
 •         Tilbudet om hospitering drøftes med angjeldende spiller og foreldre, og skal være akseptert av alle parter for ordningen iverksettes. Ved enighet lages det skriftlig avtale mellom spiller/foreldre/trener, som beskriver hvordan den enkelte hospitering skal foregå. Sportslig Utvalg oppbevarer kopi av den skriftlige avtale. Alle hospiteringer skal evalueres fortløpende, minimum hvert halvår.

Evalueringene skal særlig ta hensyn til om det sosiale aspektet blir ivaretatt og om det sportslige tilbudet og utviklingen er som forventet. Dette gjelder både for spilleren og med hensyn til atferd i treningsgruppa i sitt opprinnelige lag.

 

Forutsetninger for hospitering:

 •        Trener på mottakene lag skal bestrebe seg på å tilrettelegge for at hospitantene trives. Hospiterende lags trener må til enhver tid følge opp hospiterende spillere slik at ferdighetsnivået er tilstede og at spilleren befinner seg i flytsonen og behersker nivået. Dersom hospiterende spiller finner det vanskelig å tilegne seg nivået, eller i perioder møter motgang kan det være riktig å ta en pause i hospiteringen for å prøve igjen senere.
 •         Trener på eget lag og mottakene lag har ansvar for å informere og forankre ordningen blant sine spillegrupper. Det er sentralt at hospitantene fortsatt utviser gode holdninger når de er på eget lag.Unngå splittelse i egen spillergruppe. Husk mottoet: Flest mulig med — lengst mulig!
 •         Trener på eget lag skal, i samarbeid med aktuelle foreldre, påse at den totale belastningen for hospitantene ikke blir for stor. Husk at spilleren er ikke voksen.
 •         Trenerne på begge lag skal evaluere hospiteringen løpende i tillegg til møte med foreldre og spiller minimum to ganger pr år.
 •         Eget lags trener må særlig være på vakt mot overlegne holdninger hvor hospitanten “tar av” og i ord og utrykk formidler at de er bedre enn jevngamle etc. Dersom slike holdninger oppstår skal det påtales umiddelbart overfor spiller og foreldre og ved gjentatte episoder skal hospitering opphøre.

Permanent oppflytting: 

 •         Permanent oppflytting kan skje dersom spilleren viser et ferdighetsnivå som vurderes vesentlig høyere enn nivået på sitt eget aldersnivå. Gitt at spilleren er god nok til å spille fast på 1.laget i årsklassen over, er det sportslige argumentet oppfylt.
 •         I saker som angår permanent oppflytting må også andre forhold enn sportslige hensyn vektlegges; så som sosiale hensyn og modenhet. Det vil i de fleste tilfeller være riktig å prøve hospitering i en periode for permanent oppflytting vurderes.
 •        Ønske om permanent oppflytting kan komme fra spiller selv, foreldre eller trenere. Hvis trener på eget og mottakene lag, samt spiller selv, foreldre og spillerutvikler mener at permanent oppflytting er riktig, skal sportslig utvalg godkjenne den permanente overflyttingen.

8       Retningslinjer for turneringer.

For at det skal være en viss progresjon i turneringene spillerne i klubben deltar på, er det laget noen enkle regler for turneringer.

6-10 år: 

Egne knøtteturneringer (3 vår og 3 høst)

Lokale innendørs og utendørsturneringer trenerne finner det hensiktsmessig å være med på.

10-12 år: 

Lokale og/eller regionale (Agder) turneringer som ikke krever overnatting

12-14 år: 

Lokale og/eller regionale (Sør-Norge) turneringer. Kan være 2-3 overnattinger.

14-16 år: 

Lokale, regionale og/eller internasjonale turneringer. (For eksempel Dana-cup, Norway-cup, Gothia-cup)

17-19 år: 

Nasjonale eller internasjonale turneringer. (For eksempel Dana-cup, Norway-cup, Gothia-cup)

Det normale ved deltakelse i turneringer er at deltakeravgiften for laget betales fra lagskassen, mens spillerne selv betaler for spilleravgiften. Når enn reiser på turnering bør det meldes på så mange lag at flest mulig får spille mest mulig, samt at det sosiale blir ivaretatt.

 

9       Ferdighetsmerker

Imås Fotball ønsker at fleste mulig tar minimerket og ferdighetsmerkene til NFF.

Det vil bli arrangert 3 ferdighetsdager i klubben, hvor det er mulig å ta de forskjellige merkene. Klubben har som mål at vi får flest mulig til å trene på dette, som en del av egentrening. Vi legger derfor opp til at det skal være en form for premiering , utover det å få NFF merker. Hver spiller kan for eks få en T-skjorte der det står at jeg har tatt x merke.(Dette kan gjøres ved for eks en sponsor på t-skjorten eller lign.)

Så vår målsetning er at vi skal oppnå følgende i forhold til ferdighetsmerkene:

I årsklasse 8 år skal 75 % av spillerne bestå kravene til Minimerket 1.
I årsklasse 9 år skal 100 % av spillerne bestå kravene til Minimerket 1.
I årsklasse 9 år skal 75 % av spillerne bestå kravene til Minimerket 2.
I årsklasse 10 år skal 100 % av spillerne bestå kravene til Minimerket 2.
I årsklasse 10 år skal 25 % av spillerne bestå kravene til Teknikkmerket blå.
I årsklasse 10 år skal 10 % av spillerne bestå kravene til Teknikkmerket rød.
I årsklasse 11 år skal 75 % av spillerne bestå kravene til Teknikkmerket blå.
I årsklasse 11 år skal 30 % av spillerne bestå kravene til Teknikkmerket rød.
I årsklasse 12 år skal 100 % av spillerne bestå kravene til Teknikkmerket blå.
I årsklasse 12 år skal 75 % av spillerne bestå kravene til Teknikkmerket rød.
I årsklasse 13 år skal 100 % av spillerne bestå kravene til Teknikkmerket blå.
I årsklasse 13 år skal 75 % av spillerne bestå kravene til Teknikkmerket rød.
I årsklasse 13 år skal 10 % av spillerne bestå kravene til bronse merke.
I årsklasse 14 år skal 100 % av spillerne bestå kravene til Teknikkmerket rød.
I årsklasse 14 år skal 25 % av spillerne bestå kravene til bronse merke.
I årsklasse 14 år skal 10 % av spillerne bestå kravene til sølv merke.
I årsklasse 15 år skal 50 % av spillerne bestå kravene til bronse merke.
I årsklasse 15 år skal 25 % av spillerne bestå kravene til sølv merke.
I årsklasse 15 år skal 10 % av spillerne bestå kravene til gull merke.
I årsklasse 16 år skal 75 % av spillerne bestå kravene til bronse merke.
I årsklasse 16 år skal 50 % av spillerne bestå kravene til sølv merke.
I årsklasse 16 år skal 20 % av spillerne bestå kravene til gull merke

Link til øvelser for ferdighetsmerke:
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/NFFs-merkeprover/
registreringsskjema:
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/Barnefotball/registreringsskjema_merkeprove.pdf?epslanguage=en

10   Tips / hjelp til treneren

 Her er alle grunnprinsippene på utførelse i Basic ferdighetene.

Dette er viktige momenter som vi trenere skal gi rettledning og tilbakemelding på

I vårt treningsarbeid.

På klubbens hjemmeside er det laget en øvelsebank hvor trenerne kan få hjelp til å organisere og planlegge treningen sin.

Her vil dere også kunne finne hjelp / tips til hvordan vi opptrer i forsvar og i angrep, samt rollebeskrivelser i et spillesystem i en 4-3-3 formasjon.

Det er her også link til NFF Treningsdatabase (video) som kan gi deg ytterligere informasjon og hjelp til å planlegge din trening.

      http://ips.charania.no/login.aspx?Group=Norges_Fotballforbund

For at trener og oppmannen skal ha mest mulig kunnskap på hvordan vi kan
behandle og forebygge skader henvises det til:

http://www.sportsskader.no/index.php?PHPSESSID=ac0a2a2a823669cf30ee32a67b398831

http://www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball/

10.1   Instruksjonspunkter.

 

 •        TRENERENS – INSTUKSJONSPUNNKTER I BASIC FERDIGHETENE:

Kort pasning:
Innside (NB: Husk begge bein )

 •        Stamfeet på høyde med ball.
 •        Blikk på ball
 •        90 grader i ankelleddet på pasningsfoten
 •        Noe svikt i stamfoten
 •        Treffpunkt midt på ball
 •        Fullfør bevegelsen av pasningsfoten gjennom ball

Utside (NB: Husk begge bein!!):
 
Som ved innsiden, men med pasningsfoten med strak vrist, med tåa
pekende noe innover.

Lang pasning:

Halvt liggende vristspark:

 •        Stamfot noe bak ball.
 •        Blikk på ball
 •        Noe skrå inngang på ballen – kropp ” halvt liggende”
 •        Treffpunkt midt på ball noe under midt, med vrist.
 •        Pasningsfot henter kraft rett bakfra, med bøyd kne.
 •        Fullfør bevegelsen av pasningsfoten gjennom ball

Lang pasning:


utside (Husk begge bein)

 

 •        Standfot noe bak ball.
 •        Blikk på ball
 •        Strak vrist – tåa pekende noe innover
 •        Noe svikt i standfot
 •        Pasningsfot henter kraft rett bakfra, – bøyd kne.
 •        Treffpunkt litt lavere enn midt av ball.
 •         Fullfør bevegelsen av pasningsfoten gjennom ball

            Innside lite egnet til langpasning!

Mottak:
Innside:

 •        Møt ballen.
 •        Sviktende standfot
 •        Mottaksfoten mot ballen, for så å følge ballens retn.
  (fjæring – avdemping slik at ballen blir liggende ved føttene)
 •        90 grader i ankelleddet.
 •        Blikk på ballen under hele mottaket

       Utside:
 
Samme som ved innside, men mottaksfot med strak vrist og tåa
pekende noe innover.


Retningsbestemt mottak:

 
Som ved vanlig mottak, med utvidelse i at ballen i mottakstilslaget
legges mot den tiltenkte løpsretningen.
( få ballen ca 1 m ut fra kroppen i mottaket, og få overkroppen frem
og klar til å sette fart fremover den retningen du har valgt)

Mottak / Vending:
Uten motstander i rygg:

 •        Møt ballen.
 •        Sviktende standfot
 •        Mottaksfoten mot ballen, for så å følge med i ballens retn.
 •        Vende kroppen i ny retning ettersom mottaksfoten føres bakover
  med ballen.
 •        Skyve fra med svikten du har opparbeidet i stadfoten.
 •        Når kroppen er vendt opp, skal vi ha et kontrollert tilslag på
  ballen, med tidligere standfot.
 •        Blikket skal være på ballen igjennom hele mottaket /vendingen.NB: Husk vending til begge sider.

Føring:
Husk føring med begge bein:

 •        Blikk opp og frem.
 •        Små tilslag- hyppige berøringer
 •        Unngå å få ball for nærme beina (under)- men heller ikke forlangt foran (1 meter er bra, da har vi kontroll ).
 •        Føring oftest best med kombinasjon av utside og innside av foten.
  men det er ingen krav, men når det trenes på kan vi legge inn restriksjoner på at vi skal kun bruke det ene eller det andre osv.

 

Avslutning:
Loddrett vristspark:

 •        Tilløp noe skrått på ball.
 •        Standfot noe bak ball
 •        Skuddfot henter kraft rett bakfra – bøyd kneledd
 •        Strak vrist – treffpunkt noe under midten av ballen
 •        Hodet over ball (forhindrer tyngden bakover)
 •        Blikk på ballen, ikke på mål.
 •        Sparket fullføres gjennom ball, fremdeles med strak vrist.
 •        Armene brukes som balanse-stabilisatorer

                Husk begge bein.

 

Heading:
Uten opphopp:

 •        Bena lett fra hverandre. Ett noe foran det andre.
 •        Blikk på ballen hele tiden
 •        Stiv av nakken, bøy i hofteleddet.
 •        Treffpunkt midten av ballen
 •        Fullfør slaget gjennom ballen
 •        Forsterket kraft ved bruk av at armene er med opp før headingen
  , for så å trekke dem ned i trefføyeblikket på ballen.
  (mer kraft og stiver av ryggen)

 

Dette er kun basisen i grunnteknikkene.

 

10.2   Forsvarspill.

Vi ønsker å omstille oss hurtig fra angrep til forsvar ved brudd, dette gjøre ved

tidlig å søke å stenge /gjenerobre ballen. Dette gjøres ved 1 forsvarer, som er den nærmeste spilleren til motstanders ballfører.
stikkord i forsvar er ekstremt press m/sikring på ballfører når valget er tatt!

Press:

1)      Bryte/snappe

2)      Takle

3)      Presse/lede /oppholde

Sideforskyve:

                   Etter modell: 1.-2.-3. forsvarer

 1. forsvarer setter offsidelinje i bakre ledd.

Konsentrere:

                   Alltid konsentrere laget på ballsiden ved ballspill.

                   Alltid konsentrere laget i midten av banen ved utspill.

Link til hovedprinsipper i forsvarspill.

Link til rolle beskrivelser defensivt (4-3-3 system) på Imås Fotballs hjemmeside.

10.3   Angrepsspill.

For å kunne skape målsituasjoner og avslutte et angrep må spillerne få til et godt pasningsspill.

En forutsetning for et godt pasningsspill er at spillerne har riktig spilleavstand.

Er avstanden for kort eller for lang, blir det lettere for motspilleren å bryte spillet.

Det kreves også:

 •        Tidlige bevegelser uten ball før pasning.
 •        Skape rom for andre, like viktig som å posisjonere seg selv.
 •        Søke bakrom når det er mulig.
 •        Tørre å utfordre sisteforsvarer (alene eller 2 mot 1).
 •        Alltid å følge opp andres skudd.
 •        Ved støttepasning: søke neste pasning gjennom pressledd.
 •        Diagonale og sideveis/mot-bevegelser før pasning.

Sportsplan vedtatt på ekstraordinært årsmøte Imås Fotball 13.10.11